Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương
banner

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành chế độ làm việc trong trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương

Số: 337A/QĐ-ĐHKTKT                                                    Bình Dương, ngày 21 tháng 10 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành chế độ làm việc
trong trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương

 ---------------------------

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG

        Căn cứ Quyết định số 1750/QĐ-TTg ngày 21 tháng 09 năm 2010 của Thủ tướng Chính Phủ về việc thành lập Trường Đại Học Kinh tế -Kỹ thuật Bình Dương trên cơ sở nâng cấp Trường Cao Đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương;

        Căn cứ Quyết định số 4582/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về công nhận Hiệu Trưởng;

        Căn cứ vào điều 15, 16 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 22 tháng 09 năm 2010 của Chủ tịch Hội đồng quản trị;

        Theo đề nghị của trưởng Phòng Hành chính – Quản trị,
 

QUYẾT ĐỊNH:

           Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chế độ làm việc trong trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương. 

           Điều 2. Cán bộ, Công nhân viên, Giảng viên và các đơn vị trực thuộc trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương thực hiện nội dung chế độ làm việc.

           Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các đơn vị liên quan trong phạm vi nhà trường chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

        Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, những quy định trước đây trái với chế độ này đều không có hiệu lực ./.
 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC KT - KT BÌNH DƯƠNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

 

 

Nơi nhận:
 -  Như điều 2, 3 (để th);   
 -  CT HĐQT (để b/c);
 -  Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG


(đã ký)


Vũ Tế Xiển

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC
CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG
(Ban hành kèm theo quyết định số:337A /QĐ-ĐHKTKT ngày 21 tháng 10 năm 2010
của Hiệu trưởng trường Đại Học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương)


Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG


       Điều 1.  Mục đích của chế độ làm việc.
       Chế độ đề ra một cơ chế làm việc chủ động, sáng tạo, khoa học và kịp thời trong quá trình giải quyết công việc chuyên môn nghiệp vụ nhằm phục vụ tốt cho hoạt động giáo dục và đào tạo tại trường đạt hiệu quả cao, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc

 1. Trường làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể trường; đồng thời đề cao trách nhiệm cá nhân của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và Cán bộ, Công nhân viên (CBCNV), Giảng viên (GV) trường.
 2. Giải quyết công việc đúng phạm vi trách nhiệm, đúng thẩm quyền; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự giám sát của Hội đồng quản trị, điều hành của cơ quan nhà nước cấp trên.
 3. Trong phân công công việc, mỗi việc chỉ được giao một đơn vị, một người phụ trách và chịu trách nhiệm chính. Cấp trên không làm thay công việc cho cấp dưới, tập thể không làm thay công việc cho cá nhân và ngược lại. Công việc được giao cho đơn vị thì Thủ trưởng đơn vị đó phải chịu trách nhiệm về công việc được giao. Mọi đề xuất, thắc mắc sẽ phản ánh với các đồng chí phụ trách liên quan hoặc với Trưởng đơn vị để xem xét giải quyết.
 4. Tuân thủ trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc theo quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch công tác và Chế độ làm việc của trường.
 5. Đề cao sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc, bảo đảm dân chủ, minh bạch trong mọi hoạt động theo đúng phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật và Qui chế Tổ chức và Hoạt động Trường quy định.

     Điều 3.  Đối tượng thực hiện 
     Toàn thể CBCNV, GV làm việc tại trường, kể cả lao động thử việc.


Chương II
TRÁCH NHIỆM, PHẠM VI GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC


     Điều 4.  Phạm vi giải quyết công việc của Hiệu trưởng

 1. Hiệu trưởng là người điều hành các hoạt động hàng ngày của trường (theo điều 15 Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trường).
 2. Trách nhiệm, giải quyết công việc và ký văn bản theo quyết định số 01/QĐ-HĐQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 3. Trường hợp Hiệu trưởng vắng mặt thì Phó hiệu trưởng thường trực điều hành thay công việc của Hiệu trưởng.

     Điều 5.  Phạm vi giải quyết công việc của các Phó hiệu trưởng (Theo điều 16 Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trường)

 1. Các Phó hiệu trưởng giúp việc Hiệu trưởng những nhiệm vụ được phân công hoặc được Hiệu trưởng ủy quyền. Thường xuyên báo cáo và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công việc được phân công.
 2. Các Phó hiệu trưởng chủ động giải quyết công việc được phân công hoặc được ủy quyền, nếu liên quan đến lĩnh vực của Phó hiệu trưởng khác thì cùng phối hợp giải quyết. Trường hợp giải quyết còn vướng mắc hoặc phát sinh thì báo cáo Hiệu trưởng xin ý kiến chỉ đạo hoặc quyết định. Các Phó hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước Pháp luật về các quyết định của mình.
 3. Chỉ đạo các phòng, khoa, đơn vị được phân công phụ trách tổ chức thực hiện nhiệm vụ của trường mà mình được giao.
 4. Thường xuyên tổ chức giao ban để nắm vững tình hình hoạt động tại đơn vị, kịp thời báo cáo Hiệu trưởng những nội dung, tiến độ giải quyết công việc của mình đang thực hiện và theo dõi.
 5. Trách nhiệm, giải quyết công việc và ký văn bản theo quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 29 tháng 05 năm 2009 của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

       Điều 6. Phạm vi giải quyết công việc của các Phòng, Ban, Khoa  và các đơn vị trực thuộc Trường (sau đây gọi chung là đơn vị):

 1. Các đơn vị tiếp nhận trực tiếp ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng hoặc của Phó Hiệu trưởng để triển khai công việc tham mưu cho lãnh đạo Trường theo nhiệm vụ và lĩnh vực mà đơn vị được giao.
 2. Tham gia phối hợp với các đơn vị thực hiện nhiệm vụ chung của Trường.
 3. Các đơn vị chủ động đề xuất với Hiệu trưởng ban hành văn bản quy định thực hiện các công việc có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để thực hiện việc quản lý và điều hành hoạt động của Trường giao.
 4. Các đơn vị thực hiện nhiệm vụ được phân công theo chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng; tổ chức điều hành hoạt động theo các quy định, quy chế của Trường cũng như văn bản hướng dẫn của các đơn vị.

Chương III
QUAN HỆ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC


     Điều 7. Quan hệ giải quyết công việc giữa Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng:

 1. Hiệu trưởng trực tiếp phân công nhiệm vụ cho các Phó hiệu trưởng bằng phổ biến trực tiếp hoặc bằng văn bản. Các phó hiệu trưởng căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị tổ chức triển khai thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt hiệu quả.
 2. Các Phó hiệu trưởng căn cứ lĩnh vực được phân công chủ động chỉ đạo, điều hành các đơn vị được phân công phụ trách bằng phổ biến trực tiếp hoặc bằng văn bản, tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo phạm vi giải quyết công việc của mình và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, Pháp luật của Nhà nước về các quyết định của mình.

     Điều 8. Quan hệ phối hợp giải quyết công việc giữa các đơn vị trực thuộc:

 1.  Các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ của mình chủ động tổ chức thực hiện các công việc thuộc phạm vi nhiệm vụ được giao.
 2. Trong quá trình giải quyết công việc nếu có vướng mắc hoặc phát sinh, các đơn vị phải xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng phụ trách lĩnh vực được giao bằng văn bản cụ thể và báo cáo kết quả thực hiện công việc đó.
 3. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mình nếu thấy cần sự hỗ trợ của các đơn vị khác thì chủ động đề nghị đơn vị có liên quan bằng văn bản trong đó ghi rõ nội dung công việc, thời gian và các tài liệu liên quan, văn bản do Trưởng hoặc Phó đơn vị ký.
 4. Khi được Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng giao chủ trì giải quyết một nhiệm vụ cụ thể, cần sự phối hợp của các đơn vị liên quan thì phải chủ động tổ chức triển khai thực hiện theo yêu cầu đề ra và trực tiếp trao đổi với các đơn vị có liên quan để giải quyết, đảm bảo hiệu quả chất lượng công việc.
 5. Các đơn vị khi có văn bản trình ký, kiến nghị hoặc ý kiến đề xuất với Ban giám hiệu phải thông qua Phòng Hành chính – Quản trị để trình Ban giám hiệu xem xét giải quyết.

Chương IV
MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHI LÀM VIỆC


     Điều 9. Các đơn vị trực thuộc:

 • Phải được phối hợp chặt chẽ từ các tổ, đội đến các khoa, phòng, ban và phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng người lao động.
 • Ở từng vị trí, cương vị công tác CBCNV, GV phải chịu trách nhiệm về công việc của mình và hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị.
 • Khi thực hiện nhiệm vụ phải theo đúng quy định và quy trình làm việc của đơn vị mình.
 • Công tác an toàn vệ sinh, thực hành tiết kiệm chống lãng phí nơi làm việc phải được tổ chức học tập thường xuyên tại các đơn vị và thực hiện đầy đủ theo các quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trường. Phòng Tổ chức, Hành chính – Quản trị phối hợp với các tổ chức Đoàn Thanh niên, Công đoàn tổ chức thực hiện và kiểm tra theo quy định.

     Điều 10. Cán bộ Công nhân viên, giảng viên:

 1. Giờ làm việc đúng qui định:


   
 2. Trang phục gọn gàng, lịch sự: Khi đến trường làm việc, giảng dạy hoặc làm nhiệm vụ ngoài ca trực phải mặc đồng phục, đeo thẻ do nhà trường cấp phát và được quy định như sau:
 3. Làm việc: khoa học, chính xác, đúng hẹn, đúng quy trình và đúng quy định của Trường không gây khó khăn, phiền hà.
 4. Giao tiếp - ứng xử: văn hóa, nhanh nhẹn, nhẹ nhàng, rõ ràng, lịch sự và tôn trọng.
 5. Nơi làm việc: gọn gàng ngăn nắp, khoa học; hàng ngày vệ sinh bàn, ghế, phòng làm việc, hàng tuần tổng vệ sinh đảm bảo văn phòng làm việc sạch, đẹp, an toàn. Bảo quản tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị văn phòng, tiết kiệm điện, nước, hết giờ làm việc kiểm tra tắt nguồn điện trước lúc rời khỏi văn phòng.
   

   Điều 11. Giao dịch tại văn phòng Trường:

 1. Khách đến liên hệ làm việc phải đăng ký qua phòng Hành chính – Quản trị.
 2. Các đơn vị có thể chủ động tiếp và làm việc với khách theo yêu cầu công việc. Nếu cần có Ban giám hiệu tiếp thì phải báo cáo trước và chuẩn bị tài liệu có liên quan đến buổi làm việc cho Ban giám hiệu.
 3. Nếu tiếp khách tại phòng họp của Trường phải báo trước cho phòng Hành chính – Quản trị biết để chuẩn bị phòng họp.
 4. Nếu khách do Ban giám hiệu và Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp nhân viên phòng Hành chính – Quản trị phải chuẩn bị phòng họp và đón tiếp hướng dẫn khách.
 5. Giao dịch tiếp khách phải chân tình đúng mức, với tinh thần tiết kiệm, tránh lãng phí.

     Điều 12. Tiếp nhận công văn, tài liệu :

 • Tất cả công văn đến đều phải qua nhân viên Văn thư, Phòng Hành chính – Quản trị để vào sổ công văn đến, rồi chuyển ngay công văn cho Phó hiệu trưởng phụ trách công tác Hành chính xem và ghi chuyển giao đến người có trách nhiệm giải quyết. Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó hiệu trưởng, nhân viên Văn thư có trách nhiệm photo công văn thành nhiều bản, đủ số lượng theo yêu cầu và chuyển cho các bộ phận có nhiệm vụ xử lý theo yêu cầu.
 • Công văn, tài liệu đến khi được chuyển cho người thực hiện phải yêu cầu ký nhận công văn.
 • Những tài liệu công văn sau khi được giao thực hiện, các đơn vị phải nghiên cứu kỹ, giải quyết đúng thời gian, yêu cầu và đảm bảo chất lượng nội dung công việc.

      Điều 13. Trình ký văn bản: Khi trình văn bản gửi Ban giám hiệu hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị để ký và phê duyệt các đơn vị phải xem xét kỹ về nội dung, hình thức của văn bản gửi về Phòng Hành chính – Quản trị, Phó hiệu trưởng phụ trách lĩnh vực được phân công ký nháy vào văn bản trước khi trình Lãnh đạo Trường ký ban hành.

      Điều 14. Chế độ báo cáo :

 1. Hàng tuần, Trưởng các đơn vị tổ chức họp giao ban trong đơn vị mình (nếu cần), vào sáng thứ 6 phải gửi về phòng Hành chính – Quản trị báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong tuần và kế hoạch công việc triển khai trong tuần tới. Phòng Hành chính – Quản trị có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo bằng văn bản cho Ban giám hiệu.
 2. 8h30 sáng thứ 6 của tuần cuối tháng, Trưởng, phó các đơn vị phải họp giao ban với Ban giám hiệu, báo cáo kết quả hoạt động trong tháng và kế hoạch hoạt động tháng tới bằng văn bản. Văn bản báo cáo, kế hoạch tháng của các đơn vị phải gửi cho phòng Hành chính – Quản trị trước 01 ngày diễn ra kỳ họp giao ban tháng.
 3. Trưởng các đơn vị trong Trường có trách nhiệm tổng hợp nhiệm vụ của phòng mình từng tuần, tháng, quý, năm và thực hiện chế độ báo cáo kịp thời, theo yêu cầu của Ban giám hiệu và Chủ tịch Hội đồng quản trị (nếu cần).

     Điều 15. Những quy định về phòng cháy chữa cháy

 1. Cấm hút thuốc lá trong phòng làm việc, khuân viên Trường; không dùng và sử dụng các phương tiện dễ gây cháy nơi để xe ô tô, xe máy và các thiết bị tài sản dễ cháy khác trong khu vực Trường. Những người hoặc đơn vị được sử dụng các chất, thiết bị và dụng cụ dễ cháy nổ phục vụ cho công tác chuyên môn tại Trường phải quản lý chặt chẽ và sử dụng theo đúng quy trình an toàn, bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng chống cháy nổ.
 2. Khi đến làm việc không được mang vũ khí, vật liệu nổ, chất dễ cháy vào cơ quan trừ trường hợp, do yêu cầu nhiệm vụ và được lãnh đạo Trường đồng ý bằng văn bản.
 3. Trước khi ra về hoặc đi ra khỏi phòng, CBCNV, GV phải có trách nhiệm tắt hết các thiết bị điện đang dùng, và khóa cửa để đảm bảo an toàn tài liệu và tài sản Trường.
 4. Khi phát hiện cháy, nổ, CBCNV, GV phải thông báo ngay cho Phòng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy - Công an tỉnh Bình Dương (số 114) đồng thời báo cho Trưởng phòng Hành chính - Quản trị, Đội phòng cháy chữa cháy Trường.

      Điều 16. Trách nhiệm của nhân viên bảo vệ cơ quan

 1. Chịu sự quản lý của Trưởng phòng Hành chính – Quản trị; Trực, bảo vệ Trường trong thời gian xuyên suốt 24/24h kể cả trong những ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết, giờ trực cụ thể của mỗi nhân viên bảo vệ do Đội Trưởng đội bảo vệ và Trưởng phòng Hành chính – Quản trị phân công.
 2. Trong ca trực Bảo vệ có trách nhiệm:
 3. - Phối hợp chẽ với Cảnh sát khu vực, các đơn vị để đảm bảo an ninh trật tự tại Trường.
  - Hướng dẫn khách đến liên hệ làm việc. Khách đến Trường làm việc với đơn vị hoặc cá nhân thì báo ngay cho đơn vị hoặc cá nhân có khách biết; làm việc với lãnh đạo Trường liên hệ với phòng Hành chính – Quản trị để được hướng dẫn, trường hợp khách đến liên hệ công tác ngoài giờ làm việc thì báo cáo bằng điện thoại cho Trưởng Phòng Hành chính – Quản trị để giải quyết.  
   - Theo dõi khách ra vào Trường,  ghi vào sổ đầy đủ các thông tin về khách (họ và tên, cơ quan, đơn vị, chứng minh nhân dân...) kể cả CBCNV và GV làm việc ngoài giờ hành chính. Quản lý phương tiện (xe máy, xe đạp, ô tô) của CBCNV, GV và khách đến Trường làm việc.
   - Hàng ngày vào cuối giờ làm việc kiểm tra việc khoá cửa các phòng làm việc, cửa chính, phụ của trụ sở, bảo vệ tài sản của Trường, không được để xảy ra tình trạng mất mát, nếu để xảy ra mất mát nhân viên bảo vệ sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường.
  - Giữ gìn vệ sinh chung và tuyệt đối không được đưa người thân vào trong khuôn viên Trường.

 4. Trong giao tiếp việc của CBCNV, GV và bảo vệ nếu khách yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Trường phải đảm bảo giữ bí mật và được sự đồng ý của Chủ tịch hội đồng quản trị hoặc Ban giám hiệu. Việc phát ngôn phải đúng mực, trung thực, không được làm ảnh hưởng đến uy tín và lợi ích của Trường, không vi phạm đến pháp luật.


     Điều 17. Công tác thi đua khen thưởng :

 • Trường thường xuyên phát động phong trào thi đua nhằm tạo động lực thúc đẩy tinh thần làm việc hăng say lao động của CBCNV, GV. Công đoàn và Đoàn Thanh niên phối hợp tổ chức thực hiện các phong trào thi đua theo tháng, quý, năm hoặc vào các dịp Lễ, Tết trong năm.
 • Sau mỗi đợt thi đua phải có đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm và xét duyệt khen thưởng các danh hiệu theo phân cấp của Trường.
 • Thành tích thi đua của cá nhân và tập thể dựa trên việc bình xét từ đơn vị thực hiện.

Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

       Điều 18. Chế độ này có hiệu lực kể từ ngày có quyết định ban hành. Toàn thể CBCNV, GV của Trường có trách nhiệm tổ chức thực hiện Chế độ này.
       Điều 19. Trong quá trình thực hiện nếu điều khoản nào chưa hợp lý sẽ được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC KT - KT BÌNH DƯƠNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

 


Ngày đăng: 24/06/2011

Đại học Kinh Tế - Kỹ Thuật Bình Dương

Cơ sở 1: 530 Đại Lộ Bình Dương, P Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Cơ sở 2: 333 Đường Thuận Giao 16, P Thuận Giao, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (0274) 3 822 847 - 3 870 795 - 3 721 254

Email: tuyensinh@ktkt.edu.vn & ktkbd@ktkt.edu.vn

Website: www.ktkt.edu.vn

  HIỆU TRƯỞNG


(đã ký)


Vũ Tế Xiển