Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương
banner

HƯỚNG DẪN XÉT HẾT TẬP SỰ - THỬ VIỆC

Số: 145/ĐHKTKT                                                    Bình Dương, ngày 13  tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi:
- Ban chủ nhiệm các Khoa chuyên môn;
- Trưởng Bộ môn Dược và Điều dưỡng – Khoa Y Dược;
- Lãnh đạo các Phòng, Ban và Trung tâm.

      Căn cứ Quy chế tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý, chuyên viên, nhân viên của Trường ban hành kèm theo quyết định 123/QĐ-CĐKTKT ngày 22 tháng 04 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh Tế - Kỹ thuật Bình Dương;

     Căn cứ Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên;

     Nhằm đánh giá công tác hướng dẫn, bồi dưỡng và quản lý đội ngũ giảng viên cơ hữu của các Khoa và nhân viên thuộc các Phòng Ban, Trung tâm thực hiện tốt các công tác chuyên môn, đặt biệt là trong giai đoạn thử việc, tập sự,

     Nay Ban giám hiệu đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa chuyên môn, Trưởng bộ môn Dược và Điều dưỡng, Lãnh đạo các Phòng, Ban và Trung tâm – sau đây gọi chung là lãnh đạo các đơn vị có kế hoạch hướng dẫn giảng viên và nhân viên trong thời gian thử việc, tập sự thuộc đơn vị mình như sau:

  • Lập và thực hiện kế hoạch công tác trong thời gian thực hiện quyết định thử việc, tập sự hoặc hợp đồng làm việc, đồng thời triển khai quy trình, thủ tục các bước xét hết hạn tập sự, thử việc và chuẩn bị ký Hợp đồng làm việc 03 năm lần thứ nhất cho nhân viên, giảng viên thuộc đơn vị mình (theo mẫu đính kèm). Thời gian nộp kế hoạch sau 02 tuần kể từ ngày nhận quyết định thử việc, tập sự hoặc ký hợp đồng lao động;
  • Chỉ đạo giảng viên cơ hữu (GVCH) của Khoa (đối với những GVCH đã ký hợp đồng chính thức) lập và nộp báo cáo thống kê khối lượng công việc trong từng học kỳ (theo mẫu đính kèm), sau đó Lãnh đạo Khoa làm báo cáo tổng hợp, đánh giá thực trạng sử dụng đội ngũ GVCH của Khoa và đề xuất giải pháp, kiến nghị (nếu có). Thời gian nộp báo cáo vào ngày 25 tháng 01 và ngày 25 tháng 07 hàng năm.

    Kế hoạch và báo cáo công tác gửi về Phòng Hành chính – Quản trị.

Lưu ý: Giờ công qui định cho GVCH là 20 ngày công/tháng, do đó trong thời gian thử việc, tập sự phải thực hiện việc chấm công để đảm bảo ngày công qui định, khi chính thức ký hợp đồng tùy vào nhu cầu công việc của Khoa mà phân công và theo dõi lịch trực chuyên môn của GVCH thuộc Khoa mình.

Trân trọng!
 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC KT - KT BÌNH DƯƠNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

 

 

Nơi nhận:
 -  Như trên.   
 -  Lưu: VT.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG


(đã ký)


LÊ BÍCH PHƯƠNG

 

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH, THỦ TỤC CÁC BƯỚC XÉT HẾT HẠN THỬ VIỆC, TẬP SỰ
VÀ CHUẨN BỊ KÝ HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC 3 NĂM LẦN THỨ NHẤT

(kèm theo công văn  số 145/ĐHKKT ngày 13 tháng10 năm 2010 của Hiệu trưởng
Trường Đại Học Kinh Tế - Kỹ Thuật Bình Dương)


I. Căn cứ thực hiện:
   - Căn cứ Quy chế tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý, chuyên viên, nhân viên của Trường ban hành kèm theo quyết định 123/QĐ-CĐKTKT ngày 22 tháng 04 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh Tế - Kỹ thuật Bình Dương;

   - Căn cứ Qui định chế độ làm việc đối với giảng viên kèm Quyết định số 64/2008/QĐ-BDGĐT ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

   - Pháp lệnh Cán bộ công chức;

   - Nghị định 116 ngày 10/10/2003 của Chính phủ,

II. Quy trình thực hiện:

1. Chuẩn bị hồ sơ cá nhân:

     Trước 1 tháng khi hết hạn thử việc và tập sự, người lao động phải báo cáo với lãnh đạo bộ môn, Khoa hoặc phòng, ban và đề nghị được xét hết hạn thử việc, tập sự để chính thức bổ nhiệm vào ngạch giảng viên hoặc viên chức và ký tiếp “Hợp đồng làm việc 3 năm lần thứ nhất”. Hồ sơ đề nghị gồm có:

    1. Đơn đề nghị xét hết hạn thử việc, tập sự và tiếp nhận vào giảng viên hoặc viên chức.

    2. Bản tự đánh giá nhận xét kết quả thực hiện kế hoạch công tác trong thời gian thử việc, tập sự và kế hoạch công tác trong 3 năm tiếp theo (có xác nhận của Chủ nhiệm bộ môn và thủ trưởng đơn vị).

    Căn cứ để xây dựng bản tự đánh giá và kế hoạch công tác trong 3 năm tiếp theo được dựa trên cơ sở:
           - Nội dung đã cam kết trong kế hoạch công tác trong thời gian thử việc, tập sự;
           - Quy chế tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý, chuyên viên, nhân viên của Trường ban hành kèm theo quyết định 123/QĐ-CĐKTKT ngày 22 tháng 04 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh Tế - Kỹ thuật Bình Dương;
           - Qui định chế độ làm việc đối với giảng viên kèm Quyết định số 64/2008/QĐ-BDGĐT ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
          - Kế hoạch của đơn vị đối với người hết hạn thử việc, tập sự.

     3. Nhận xét của người hướng dẫn thử việc, tập sự (nếu có).

     4. Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (bắt buộc) nếu ứng tuyển vào vị trí giảng viên.

     5. Những tài liệu bổ sung (nếu có): Sơ yếu lý lịch bổ sung, các văn bằng, chứng chỉ mới được cấp,…

2.  Cấp bộ môn (hoặc cấp khoa nếu chưa có bộ môn), tổ công tác nghiệp vụ (hoặc cấp phòng, ban nếu chưa có tổ công tác nghiệp vụ) xét đề nghị hết hạn thử việc, tập sự:

     Toàn bộ hồ sơ cá nhân phải được báo cáo trước cuộc họp của bộ môn (hoặc khoa), tổ công tác nghiệp vụ (hoặc phòng, ban) - sau đây gọi chung là cấp cơ sở để xem xét.

    1. Thành phần cuộc họp gồm: toàn thể cán bộ của cấp cơ sở và các phòng ban khác có liên quan (phòng Quản lý đào tạo, phòng thanh tra và đảm bảo chất lượng - nếu người tập sự, thử việc ứng tuyển vị trí giảng viên).

    2. Lãnh đạo cấp cơ sở điều khiển cuộc họp. Có thư ký ghi biên bản.

    3. Nội dung cuộc họp:
         - Người điều khiển cuộc họp nêu tiêu chuẩn của người giảng viên được nêu tại Qui định chế độ làm việc đối với giảng viên kèm Quyết định số 64/2008/QĐ-BDGĐT ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các điều kiện, tiêu chuẩn khác theo qui định của Khoa và Trường.
        - Người thử việc trình bày đơn đề nghị xét hết thời gian thử việc, tập sự và bản tự đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch công tác trong thời gian thử việc, tập sự và kế hoạch công tác trong 3 năm tiếp theo.
       - Người hướng dẫn thử việc, tập sự nhận xét. Nếu không có người hướng dẫn thử việc, tập sự thì lãnh đạo cấp cơ sở nhận xét toàn diện về cán bộ đó trong thời gian thử việc, tập sự.
       - Các thành viên tham dự cuộc họp phát biểu ý kiến của mình đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ hết hạn thử việc, tập sự.

     4. Hình thức biểu quyết xét hết hạn thử việc, tập sự:
      - Biểu quyết bằng giơ tay hoặc bằng phiếu kín. Nếu biểu quyết bằng phiếu kín phải có Ban kiểm phiếu và biên bản kiểm phiếu. Công bố kết quả ngay sau khi kiểm phiếu.
     - Chỉ những cán bộ biên chế chính thức mới có quyền biểu quyết.
     - Kết quả biểu quyết phải được ghi đầy đủ vào biên bản cuộc họp.
     - Những trường hợp được thông qua là những trường hợp được từ 2/3 tổng số thành viên dự họp biểu quyết đồng ý.

    5. Kết thúc cuộc họp, lãnh đạo cơ sở gửi toàn bộ hồ sơ của cán bộ hết hạn thử việc, tập sự và biên bản cuộc họp, biên bản kiểm phiếu cho Ban chủ nhiệm khoa hoặc lãnh đạo phòng, ban.

3. Cấp Khoa hoặc phòng, ban xét đề nghị hết hạn thử việc, tập sự: 
     Ban Chủ nhiệm Khoa hoặc lãnh đạo phòng, ban nhận hồ sơ đề nghị xét hết hạn thử việc, tập sự do cấp cơ sở gửi lên và tổ chức họp xét theo đề nghị.

    1. Thành phần cuộc họp gồm.
       - Ban Chủ nhiệm khoa, đại diện Chi uỷ (nếu có), các Chủ nhiệm bộ môn.
       - Đối với khối phòng ban gồm: Trưởng phó phòng ban, đại diện Chi uỷ, các Tổ trưởng tổ công tác nghiệp vụ.

   2. Chủ nhiệm khoa hoặc Trưởng phòng, ban điều khiển cuộc họp,có thư ký ghi biên bản.

   3. Nội dung cuộc họp xét: (nếu có nhiều người cùng được xét hết hạn thử việc, tập sự thì xét từng người một).
      - Chủ nhiệm khoa hoặc Trưởng phòng, ban trình bày hồ sơ của người xét hết hạn thử việc, tập sự và tiêu chuẩn của người giảng viên được nêu tại Qui định chế độ làm việc đối với giảng viên kèm Quyết định số 64/2008/QĐ-BDGĐT ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; hoặc tiêu chuẩn của người viên chức và các điều kiện, tiêu chuẩn khác theo qui định của khoa, phòng, ban, Trường và những yêu cầu của cuộc họp.
      - Lãnh đạo cơ sở nhận xét toàn diện về người hết hạn thử việc, tập sự và trình bày những kết luận chính của cuộc họp tại cấp cơ sở về cán bộ đó.
     - Các thành viên cuộc họp cho ý kiến đánh giá về người hết hạn thử việc, tập sự.

    4. Biểu quyết của cuộc họp.
       - Biểu quyết bằng giơ tay, công bố kết quả ngay sau khi kiểm phiếu.
       - Kết quả biểu quyết được ghi vào biên bản cuộc họp.
       - Những trường hợp được thông qua là những trường hợp được từ 2/3 tổng số thành viên dự họp biểu quyết đồng ý.

    5. Kết thúc cuộc họp, Chủ nhiệm khoa hoặc Trưởng phòng, ban gửi toàn bộ hồ sơ đề nghị xét hết hạn thử việc, tập sự đối với những người có đủ điều kiện về Phòng Tổ chức Cán bộ. Hồ sơ gồm:
      - Toàn bộ hồ sơ cá nhân (như trình bày ở phần 1.II).
      - Các biên bản họp ở cấp cơ sở: Biên bản họp bộ môn, tổ công tác nghiệp vụ, trong đó có ý kiến kết luận của bộ môn hoặc tổ công tác nghiệp vụ, biên bản kiểm phiếu cấp cơ sở.
      - Biên bản cuộc họp xét cấp khoa hoặc phòng, ban.
      - Công văn đề nghị của Chủ nhiệm khoa hoặc Trưởng phòng, ban (có ý kiến Chi uỷ - nếu đơn vị có Chi ủy).

4. Phòng Tổ chức Cán bộ tập hợp hồ sơ của từng người xét hết hạn thử việc, tập sự báo cáo Phó Hiệu trưởng phụ trách nhân sự để ra quyết định bổ nhiệm vào ngạch giảng viên hoặc viên chức và hướng dẫn các thủ tục ký tiếp Hợp đồng làm việc 3 năm lần thứ nhất đối với các cán bộ đã đạt đủ điều kiện.

Lưu ý: Quy trình về thủ tục xét tiếp tục ký hợp đồng lao động 03 năm lần thứ 2 và những lần sau đó tương tự như quy trình thủ tục này.

       Trên đây là các bước tiến hành đề nghị xét hết hạn thử việc, tập sự và bổ nhiệm vào ngạch giảng viên hoặc viên chức. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ảnh với lãnh đạo phòng phòng Tổ chức Cán bộ để được hướng dẫn chi tiết.
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC KT - KT BÌNH DƯƠNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

 

 

CỘNG  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh PhúcKẾ HOẠCH CÔNG TÁC
TRONG THỜI GIAN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH THỬ VIỆC, TẬP SỰ
 HOẶC HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC LẦN ĐẦU
(dành cho cán bộ giảng dạy)
 


Tôi là: ..............................................................................................
Ngày tháng năm sinh: .................................................................
Đơn vị:.............................................................................................


I. Kế hoạch công tác trong thời gian thực hiện Quyết định thử việc, tập sự hoặc Hợp đồng làm việc lần đầu
    - Căn cứ Qui định chế độ làm việc đối với giảng viên kèm Quyết định số 64/2008/QĐ-BDGĐT ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

   - Căn cứ Quy chế tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý, chuyên viên, nhân viên của Trường kèm theo quyết định 123/QĐ-CĐKTKT ngày 22 tháng 04 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh Tế – Kỹ thuật Bình Dương;

    - Theo kế hoạch công tác của đơn vị,

    Tôi xin được đăng ký kế hoạch công tác trong thời gian thực hiện Quyết định thử việc, tập sự (hoặc hợp đồng làm việc lần đầu) như sau:

1. Công tác chính trị tư tưởng:
2. Công tác chuyên môn, hoạt động học thuật; quản lý sư phạm:  Môn đăng ký giảng, soạn bài giảng, dự giờ giảng của đồng nghiệp, làm giáo viên chủ nhiệm lớp,  kế hoạch giảng thử cấp bộ môn, cấp khoa và các công việc khác được phân công.
3. Học tập nâng cao trình độ: lớp nghiệp vụ sư phạm (bắt buộc sau 06 tháng tập sự, thử việc phải có chứng chỉ) , tin học, ngoại ngữ, sau đại học,…
4. Các công tác khác:

Ghi chú: cán bộ xây dựng kế hoạch, thủ trưởng đơn vị phê duyệt trên cơ sở Qui định chế độ làm việc đối với giảng viên kèm Quyết định số 64/2008/QĐ-BDGĐT ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy chế tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý, chuyên viên, nhân viên của Trường kèm theo quyết định 123/QĐ-CĐKTKT ngày 22 tháng 04 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh Tế - Kỹ thuật Bình Dương và trên cơ sở kế hoạch công tác của đơn vị.   

          Tôi xin cam kết thực hiện nghiêm chỉnh kế hoạch công tác trên trong thời gian thực hiện Quyết định thử việc, tập sự (hoặc Hợp đồng làm việc lần đầu).

Bình Dương, ngày.......tháng.......năm 20......

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ             CHỦ NHIỆM BỘ MÔN             NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh PhúcKẾ HOẠCH CÔNG TÁC
TRONG THỜI GIAN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH THỬ VIỆC, TẬP SỰ
 HOẶC HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC LẦN ĐẦU
 (dành cho cán bộ, công nhân viên văn phòng)


Tôi là: ..............................................................................................
Ngày tháng năm sinh: .................................................................
Đơn vị:.............................................................................................

 

I. Kế hoạch công tác trong thời gian thực hiện Quyết định thử việc, tập sự hoặc Hợp đồng làm việc lần đầu
    - Căn cứ Quy chế tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý, chuyên viên, nhân viên của Trường kèm theo quyết định 123/QĐ-CĐKTKT ngày 22 tháng 04 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh Tế – Kỹ thuật Bình Dương;
    - Theo kế hoạch công tác của đơn vị,

    Tôi xin được đăng ký kế hoạch công tác trong thời gian thực hiện Quyết định thử việc, tập sự (hoặc hợp đồng làm việc lần đầu) như sau:

  1. Công tác chính trị tư tưởng:
  2. Công tác chuyên môn: (các công việc cụ thể được phân công).
  3. Học tập nâng cao trình độ:
  4. Các công tác khác:

    Ghi chú: cán bộ xây dựng kế hoạch, thủ trưởng đơn vị phê duyệt trên cơ sở Quy chế tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý, chuyên viên, nhân viên của Trường kèm theo quyết định 123/QĐ-CĐKTKT ngày 22 tháng 04 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh Tế - Kỹ thuật Bình Dương và trên cơ sở kế hoạch công tác của đơn vị.
Tôi xin cam kết thực hiện nghiêm chỉnh kế hoạch công tác trên trong thời gian thực hiện Quyết định thử việc, tập sự (hoặc Hợp đồng làm việc lần đầu).

 


Bình Dương, ngày.........tháng........năm 20….....

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                                                                                           NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH


 


Ngày đăng: 24/06/2011

Đại học Kinh Tế - Kỹ Thuật Bình Dương

Cơ sở 1: 530 Đại Lộ Bình Dương, P Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Cơ sở 2: 333 Đường Thuận Giao 16, P Thuận Giao, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: (0274) 3 822 847 - 3 870 795 - 3 721 254

Email: tuyensinh@ktkt.edu.vn & ktkbd@ktkt.edu.vn

Website: www.ktkt.edu.vn

 

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG(đã ký)


LÊ BÍCH PHƯƠNG