Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương
banner

HỘI THI SINH VIÊN THANH LỊCH TỈNH BÌNH DƯƠNG

Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-HSV ngày 22 tháng 7 năm 2010 của Hội sinh viên tỉnh Bình Dương về việc tổ chức Hội thi Sinh viên Thanh lịch tỉnh Bình Dương năm 2010;

Xem tiếp . . .


Ngày đăng: 27/07/2010