Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương
banner

GIỚI THIỆU

Phòng Quản lý Đào tạo là đơn vị trực thuộc Trường Kinh tế Kỹ thuật Bình dương, và được Hiệu trưởng Trường ký quyết định về việc ban hành quy chế  tổ chức và hoạt động, ngày 25/04/2010, có chức năng và nhiệm vụ như sau:

Về Chức năng:

 • Phòng Quản lý Đào tạo có vai trò xây dựng, điều tiết và quản lý các hoạt động giảng dạy và học tập trong nhà trường;
 • Tham mưu và trợ giúp Ban giám hiệu trong việc triển khai thực hiện các chủ trương của Bộ GD & ĐT, trong các định hướng chiến lược phát triển;
 • Tham mưu cho Ban giám hiệu và công tác quản lý và phát triển các loại hình đào tạo đang thực hiện tại Trường.

Về nhiệm vụ:

 • Triển khai và tổ chức thực hiện các quy chế đào tạo theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo, của Tổng cục Dạy nghề và của nhà trường đối với các bậc và các hệ đào tạo tại trường;
 • Nghiên cứu xác định nhu cầu đào tạo làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển đào tạo của Nhà trường. Đánh giá tính phù hợp của sản phẩm đào tạo với yêu cầu của xã hội;
 • Thực hiện công tác tuyển sinh các bậc và các hệ đào tạo trong Nhà trường, quản lý và đào tạo các chương trình đào tạo thí điểm do Nhà trường phân công;
 • Xây dựng, tổ chức thực hiện và giám sát kế hoạch học tập -  giảng dạy bố trí thời khóa biểu học tập và bố trí lịch thi đối với các bậc và các hệ đào tạo của Nhà trường được phân công. Phối hợp với các đơn vị sử dụng giảng đường, các phòng thí nghiệm, phòng thực hành và các phương tiện giảng dạy hợp lý và hiệu quả;
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thi, xét tốt nghiệp đối với các bậc và các hệ đào tạo của Nhà trường. Quản lý và thực hiện thủ tục cấp văn bằng tốt nghiệp và các chứng chỉ giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng an ninh; Giải quyết các yêu cầu miễn giảm môn học, chuyển trường, chuyển ngành, cấp và sao y các loại phó bản văn bằng tốt nghiệp các bậc và hệ đào tạo của Nhà trường, các chứng chỉ quốc dân;
 • Tổ chức đào tạo các chương trình liên kết trong và ngoài nước đối với các hệ đào tạo do nhà trường phân công;
 • Tổ chức và thực hiện việc quản lý cơ sở dữ liệu hồ sơ của giảng viên;
 • Tổ chức và thực hiện việc quản lý cơ sở dữ liệu hồ sơ của học sinh sinh viên. Quản lý hồ sơ học viên sinh viên đang học và tốt nghiệp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Thống kê và báo cáo theo yêu cầu của Nhà trường.

Nhiệm vụ của Trưởng phòng:

 • Chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu về mọi hoạt động của Phòng;
 • Phụ trách chung, phân công và nhiệm vụ; kiểm tra đôn đốc cán bộ và chuyên viên thuộc phòng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao;
 • Đánh giá hiệu quả làm việc của phòng; đánh giá cán bộ, chuyên viên thuộc phòng về trách nhiệm;
 • Đề bạt kiến nghị về nhân sự của Phòng để kiện toàn bộ máy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao;

Nhiệm vụ của Phó phòng

 • Giúp trưởng phòng trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của Phòng. Thực hiện các nhiệm vụ do trưởng phòng giao. Khi giải quyết công việc được Trưởng phòng giao, Phó phòng thay mặt trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về kết quả công việc được giao;
 • Điều hành công việc của Phòng khi Trưởng phòng uỷ quyền hoặc vắng mặt;
 • Phụ trách các lĩnh vực công tác về hành chính, kế hoạch đào tạo và nghiệp vụ đào tạo.

Nhiệm vụ của Tổ quản lý hồ sơ

 • -    Thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng, Phó phòng giao;
 • -    Tổ chức và thực hiện việc quản lý cơ sở dữ liệu hồ sơ của học sinh sinh viên. Quản lý hồ sơ của học sinh sinh viên đang học và đã tốt nghiệp theo quy định của Bộ GD&ĐT;
 • -    Xét và lập danh sách học sinh sinh viên đủ điều kiện cấp chứng chỉ quốc gia tin học, Anh văn trình độ A và B;
 • -    Phối hợp với tổ nghiệp vụ đào tạo lập bảng kê xác định khối lượng giảng dạy của giảng viên chuyển phòng Kế hoạch Tài chính thanh toán;
 • -    Phối hợp vơi các chuyên viên khác trong phòng hoặc ngoài phòng để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn;
 • -    Xác minh văn bằng tốt nghiệp của các bậc học trước.

Nhiệm vụ của tổ nghiệp vụ đào tạo

 • Theo dõi tiến độ giảng dạy và học tập;
 • Xác nhận tiến độ giảng dạy của giảng viên;
 • Tiếp nhận HSSV chuyển từ trường khác đến;
 • Cấp phát đồng phục, bài giảng và giáo trình, giấy xác nhận tiến độ học tập cho HSSV;
 • Tổ chức và thực hiện việc quản lý cơ sở dữ liệu hồ sơ giảng viên;
 • HSSV chuyển trường đi;
 • Xử lý học vụ đối với các lớp liên kết;
 • Xử lý hồ sơ giảng viên mới (hợp đồng cố định lâu dài, thời vụ);
 • Giải quyết đơn từ thắc mắc của HSSV;
 • Tổ chức học lại học phần;
 • Tiếp nhận bảng điểm quá trình và đề thi kết thúc học phần từ giảng viên;
 • Giao nhận bài chấm thi học phần;
 • Thông báo kết quả thi học phần;
 • Cấp phát tín chỉ tiếng Anh, tin học cho HSSV;
 • Gửi thư thông báo kết quả học tập về gia đình HSSV;
 • Phát văn bằng tốt nghiệp;
 • Quản lý sổ đầu bài;
 • Quản lý phòng nghỉ của giảng viên.

Ngày đăng: 07/12/2012