Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương
banner

TIN KHOA ĐẠI CƯƠNG QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG
Điện Thoại: 06502.210.641
Email: khoadc.cbd@moet.edu.vn

 

Khoa Đại cương được thành lập theo Quyết định số: 98A/QĐ – HT ngày 12 tháng 7 năm 2008 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương với nhiệm vụ đào tạo chuyên ngành Cao đẳng Anh văn doanh nghiệp và  phần giáo dục đại cương cho hệ Cao đẳng,  Đào tạo các môn chung cho hệ Trung cấp chuyên nghiệp.
Bộ môn trực thuộc:
-         Bộ môn Chính trị - Pháp luật
-         Bộ môn Ngoại ngữ
-         Bộ môn Quốc phòng – Thể chất
-         Bộ môn Khoa học tự nhiên
-         Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn