Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương
banner

TIN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG
Điện Thoại:
Email:

Khoa hiện đang quản lý đào tạo các chuyên ngành thuộc các hệ sau đây:

Ø      Hệ Cao đẳng chính quy:
§         Chuyên ngành Kế toán
§         Tài chính doanh nghiệp
§         Ngân hàng (Kinh doanh tiền tệ)
Ø      Hệ Cao đẳng nghề:
§         Kế toán doanh nghiệp
Ø      Hệ trung cấp chuyên nghiệp:
§         Kế toán ngân hàng

Xem Tiếp . . .