Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương
banner

TIN KHOA QUẢN TRỊ QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG
Điện Thoại: 06502.210.851
Email: khoaqt.cbd@moet.edu.vn

 

Khoa Quản trị kinh doanh thuộc trường Đại học KTKT Bình Dương là Khoa chuyên ngành có nhiệm vụ đào tạo học sinh, sinh viên chuyên ngành các bậc:
Ø Đại học Quản trị Kinh doanh;
Ø Cao đẳng Quản trị Kinh doanh và Quản trị Văn phòng;
Ø Trung cấp Thư ký Văn phòng.
Khoa Quản trị kinh doanh thực hiện đào tạo các hệ: chính qui; vừa học vừa làm; liên thông và đào tạo từ xa.
Khoa Quản trị kinh doanh đang từng bước đổi mới phương pháp giảng dạy: từ phương pháp truyền thống sang phương pháp mới – từ thuyết giảng, áp đặt thông tin sang đưa tin, hướng dẫn tiếp nhận, phân tích và xử lý thông tin (từ dạy nội dung sang dạy phương pháp).
Khoa Quản trị kinh doanh gồm có:
Ø     Trưởng Khoa: PGS. TS. Vũ Anh Tuấn
Ø     Thư ký và giáo vụ Khoa;
Ø     Các trưởng Bộ môn Quản trị Kinh doanh, Quản trị Văn phòng.
Ø     Đội ngũ giảng viên (tính cả giai đoạn đai cương): 150 bao gồm cơ hữu và thỉnh giảng từ các trường đại học lớn trong khu vực và thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có:
o       2 PGS
o       6 TS
o       83 ThS
o       59 CN
Tổng chỉ tiêu hàng năm: 1000 thực hiện theo hình thức thi tuyển và xét tuyển theo qui chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
Theo thống kê hàng năm trên 90% học sinh sinh viên ra trường có việc làm ngay phù hợp với chuyên ngành đào tạo.
Khoa Quản trị kinh doanh, trường Đại học KTKT Bình Dương là địa chỉ tin cậy của học sinh, sinh viên toàn quốc.
Địa chỉ liên lạc: khoaqt.cbd@moet.edu.vn
SĐT của Khoa : 06502.210.851