Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ Phương Thủy

Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ Phương Thủy được thành lập theo Quyết định số 62/QĐ-ĐHKTKT ngày 13 tháng 5 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương. Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ Phương Thủy hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động do Hiệu trưởng ban hành và Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Gửi tin nhắn trực tuyến