Trung tâm Tư vấn du học Phương Thủy

Trung tâm Tư vấn du học Phương Thủy được thành lập theo Quyết định số 05/QĐ-HĐQT -ĐHKTKT ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương. Trung tâm Tư vấn du học Phương Thủy hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm và các quy định hiện hành có liên quan về hoạt động tư vấn du học.

Gửi tin nhắn trực tuyến