CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PLO1: Vận dụng được các kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, xã hội và pháp luật vào việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực CNTT.

PLO2: Trình bày được cấu trúc và nguyên lý hoạt động của máy tính, phân tích được nguyên lý của hệ điều hành; khắc phục được sự cố máy tính mức độ cơ bản.

PLO3: Có khả năng thiết kế, quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu; phân tích và xây dựng hệ thống thông tin điện tử cho website và phần mềm ứng dụng.

PLO4: Có khả năng lập trình để xây dựng và phát triển các phần mềm ứng dụng trên máy tính, trên website, trên thiết bị di động, và trên các nền tảng khác.

PLO5: Mô tả được kiến trúc và mô hình nối mạng, kỹ thuật truyền số liệu, nguyên lý vận hành của hệ thống cáp nối, thiết bị mạng, công nghệ LAN/WAN.

Có thể thiết kế cơ sở hạ tầng mạng, thi công, cài đặt, quản trị và bảo trì hệ thống mạng máy tính cho doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ.

PLO6: Ứng dụng có hiệu quả các quy trình phát triển phần mềm, quy trình quản ký dự án CNTT; tạo lập kế hoạch để khởi nghiệp và kinh doanh trong lĩnh vực CNTT.

PLO7: Có năng lực sử dụng tiếng Anh về lĩnh vực CNTT ở mức cơ bản.

PLO8: Sử dụng được các công cụ thống kê để giải quyết các bài toán liên quan đến lĩnh vực CNTT.

PLO9: Có khả năng học tập suốt đời.

PLO10: Có năng lực giao tiếp hiệu quả trong giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực CNTT.

PLO11: Có khả năng hợp tác nhóm để đạt được các mục tiêu chung của tổ chức.

PLO12: Tuân thủ các chuẩn mực về đạo đức và thực thi trách nhiệm xã hội trong sản xuất, kinh doanh.