CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

PLO1: Vận dụng được các kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, xã hội và pháp luật vào việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động tài chính ngân hàng.

PLO2: Đánh giá được tác động của các nhân tố bên ngoài và bên trong ảnh hưởng tới kết quả hoạt động kinh doanh của tổ chức kinh tế.

PLO3: Phân tích được chiến lược tài chính của tổ chức kinh tế.

PLO4: Phân tích được lĩnh vực cơ bản bao gồm các hoạt động tài chính doanh nghiệp, hoạt động của hệ thống ngân hàng, nghiệp vụ trên thị trường tiền tệ, thị trường ngoại hối và thị trường chứng khoán.

PLO5: Có năng lực thực thi các chức năng của tài chính (huy động nguồn tài chính, phân bổ nguồn tài chính, kiểm tra tài chính) ở mức của một chuyên viên tài chính cấp cơ sở và cấp trung.

PLO6: Tạo lập kế hoạch tài chính và dự án khởi nghiệp.

PLO7: Có năng lực sử dụng tiếng Anh giao tiếp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng ở mức cơ bản.

PLO8: Đạt được trình độ chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được CNTT và các công cụ thống kê để giải quyết các vấn đề tài chính ngân hàng.

PLO9: Khả năng học tập suốt đời.

PLO10: Có năng lực giao tiếp hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề tài chính ngân hàng.

PLO11: Có khả năng hợp tác nhóm để đạt được các mục tiêu chung của tổ chức.

PLO12: Tuân thủ các chuẩn mực về đạo đức và thực thi trách nhiệm xã hội trong kinh doanh.