Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương công bố điểm chuẩn trúng tuyển

THÔNG BÁO
ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỀN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020

Căn cứ Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Đề án tuyển sinh năm 2020 của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương,

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương công bố điểm chuẩn trúng tuyển Đại học hệ chính quy năm 2020 theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 và kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh tổ chức, cụ thể như sau:

/FileUploads/Article/Content/Thumb/a7a504719b0d4839a825312c80e8af7f.jpeg

TM. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Đã ký)

TS. Lê Bích Phương
HIỆU TRƯỞNG