Khoa Kế Toán Tài Chính Ngân Hàng - Trường ĐH Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương

Giới thiệu

Khoa Kế toán, Tài chính - Ngân hàng (Tên tiếng Anh là Faculty of Accounting, Financial and Banking, viết tắt là (FAFB) thuộc Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương (Tên tiếng Anh là Binh Duong Economics and Technology University, viết tắt là BETU) được thành lập theo Quyết định số 361/QĐ-HĐQT ngày 17/12/2009 của Chủ tịch Hội đồng quản trị nhà trường.

Trong suốt quá trình trưởng thành và phát triển của BETU, khoa Kế toán tài chính ngân hàng luôn là một trong những khoa phát triển lớn mạnh nhanh nhất của trường, với mục tiêu là đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành kế toán, tài chính ngân hàng có chất lượng cao đáp ứng được nhu cầu của xã hội.

Chương trình đào tạo

Đề cương chi tiết

Chuẩn đầu ra