Khoa Quản Trị - Trường ĐH Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương

Giới thiệu

Khoa Quản trị (Tên tiếng Anh là Faculty of Management, viết tắt là FOM) thuộc Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương (Tên tiếng Anh là Binh Duong Economics and Technology University, viết tắt là BETU) được thành lập trên cơ sở tách Khoa Kinh tế - Quản trị theo Quyết định số 361/QĐ-HĐQT ngày 17/12/2009 của Chủ tịch Hội đồng quản trị nhà trường.

Hiện tại Khoa phụ trách quản lý và giảng dạy ngành Quản trị kinh doanh (hệ đại học chính quy, vừa làm vừa học, liên thông chính quy và hệ thạc sỹ), ngành Quản trị văn phòng (hệ đại học chính quy). Trong suốt quá trình trưởng thành và phát triển của BETU, khoa Quản trị luôn là một trong những khoa phát triển lớn mạnh nhanh nhất của trƣờng, với mục tiêu là đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành quản trị có chất lƣợng cao đáp ứng được nhu cầu của xã hội.

Chương trình đào tạo

Đề cương chi tiết

Chuẩn đầu ra