Hội sinh viên Trường Đại Học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương

Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương lấy mục đích và nhiệm vụ của Hội Sinh viên Việt Nam làm mục đích và nhiệm vụ hoạt động của mình, xác định rõ chủ thể chính trong hoạt động là sinh viên trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương

Câu lạc bộ sinh viên 5 tốt BETU

Được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 9-2017, Câu lạc bộ (CLB) Sinh viên (SV) 5 tốt của trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương đã thực sự tạo ra một môi trường sinh hoạt lành mạnh và hữu ích cho các bạn SV trong toàn trường.

Gửi tin nhắn trực tuyến