Phòng Khảo Thí Và Bảo Đảm Chất Lượng - Trường ĐH Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương

GIỚI THIỆU

Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng được thành lập theo Quyết định số 09G/QĐ-HĐQT-ĐHKTKT ngày 10 tháng 3 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương.

1. CHỨC NĂNG

Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng là đơn vị giúp việc, tham mưu cho Ban Giám hiệu, đồng thời là đơn vị chuyên môn nghiệp vụ trong việc tổ chức thực hiện công tác khảo thí; phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục - đào tạo bên trong của Nhà trường; hướng dẫn và giám sát quy trình đảm bảo chất lượng giáo dục - đào tạo tại các đơn vị theo đúng mục tiêu và tiêu chuẩn chất lượng; định kỳ triển khai công tác kiểm định chất lượng nội bộ.

2. NHIỆM VỤ

2.1. Nhiệm vụ chung

 1. Xây dựng chiến lược, chính sách đảm bảo chất lượng giáo dục - đào tạo; tổ chức kế hoạch đánh giá trong; tham gia đánh giá ngoài theo các tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đề xuất kế hoạch thực hiện việc đánh giá ngoài, đánh giá lại trong kiểm định chất lượng; phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong để hình thành văn hóa chất lượng giáo dục trong Trường;
 2. Xây dựng quy trình, quy định về tổ chức kiểm tra giữa kỳ; kết thúc môn học và thi cuối khóa theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Trường; quản lý đề thi; giám sát việc làm đề, coi, chấm thi, thực hành nghề nghiệp, khóa luận tốt nghiệp, đề án tốt nghiệp;… phát triển số lượng và chất lượng ngân hàng đề thi theo chuẩn mực khu vực và quốc tế; tham gia tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và đào tạo ngắn hạn khác;
 3. Lưu trữ thông tin về hoạt động đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng, cập nhật và đề xuất đăng tải các thông tin cần thiết trên website của Trường;
 4. Tổ chức các khóa tập huấn cho cán bộ, giảng viên, nhân viên của Trường về hoạt động kiểm định chất lượng; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các nội dung công tác kiểm định chất lượng tại các đơn vị trong Trường;
 5. Phối hợp với các đơn vị cải tiến công tác thi phù hợp với yêu cầu đào tạo của các ngành, các bậc, hệ nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng đào tạo; triển khai thực hiện kiến nghị của các đoàn đánh giá ngoài về kiểm định chất lượng của Trường; thiết kế hệ thống thông tin, dữ liệu về chất lượng giáo dục - đào tạo.

2.2. Nhiệm vụ cụ thể

2.2.1. Công tác Khảo thí

 1. a) Quản lý, bảo mật, nhân bản đề thi kết thúc học phần ở các bậc, hệ đào tạo;
 2. b) Tổ chức thi kết thúc học phần ở các bậc, hệ đào tạo;
 3. c) Nhận đơn phúc khảo,tổ chức chấm phúc khảo các môn thi kết thúc học phần ở các bậc, hệ đào tạo;
 4. d) Nghiên cứu, cập nhật, đề xuất với Ban giám hiệu áp dụng các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác khảo thí, phương pháp thi theo hướng hiện đại và hội nhập.

2.2.2. Công tác Bảo đảm chất lượng

 1. a) Lập kế hoạch, giám sát về công tác bảo đảm chất lượng của Nhà trường;
 2. b) Phối hợp với các đơn vị thực hiện khảo sát ý kiến phản hồi của các bên liên quan và giám sát việc báo cáo cải tiến dựa trên các kết quả khảo sát;
 3. c) Định kỳ tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn về công tác đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục đại học;
 4. d) Tổ chức và triển khai công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo của Nhà trường và cải tiến sau đánh giá ngoài;
 5. e) Quản lý, lưu trữ hồ sơ tự đánh giá cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo
 6. f) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong việc cập nhật các thông tin, minh chứng của các phòng, khoa, trung tâm cho việc kiểm định chất lượng.
 7. g) Theo dõi, báo cáo cho Ban giám hiệu việc thực hiện kế hoạch hành động trong báo cáo tự đánh giá;
 8. h) Phối hợp với đoàn đánh giá ngoài trong việc thực hiện công tác kiểm định chất lượng đào tạo của Nhà trường.

3. THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG

Đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” liên tục từ năm học 2012– 2013 đến năm học 2019 – 2020.

4. NHÂN SỰ PHÒNG KHẢO THÍ VÀ BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG

STT

Họ và tên

Chức vụ/Chức danh

Điện thoại / Email

1

ThS. Nguyễn Viết Lợi

Phó trưởng phòng

0984 098 335

Loi.nv@ktkt.edu.vn

2

ThS. Nguyễn Văn Đông

Chuyên viên

0971 637 878

Dong.nv@ktkt.edu.vn

3

ThS. Phạm Minh Tùng

Chuyên viên

0915 814 816

Tung.pm@ktkt.edu.vn

4

ThS. Trương Thị Hòa

Chuyên viên

0762 217 966

Hoa.tt@ktkt.edu.vn

5

CN. Nguyễn Thanh Tâm

Chuyên viên

0833 716 587

Tam.nt@ktkt.edu.vn

6

CN. Vũ Thị Phượng

Chuyên viên

0986 758105

Phuong.vt@ktkt.edu.vn

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương

 • Địa chỉ: 333 Đường Thuận giao 16, Phường Thuận Giao, TP. Thuận an, tỉnh Bình Dương
 • Điện thoại: (0274) 901 145
 • Website: www.ktkt.edu.vn – Email: p.ktbdcl@ktkt.edu.vn