Trung tâm Tư vấn tuyển sinh – Hướng nghiệp và Truyền thông

Trung tâm Tư vấn tuyển sinh – Hướng nghiệp và Truyền thông được thành lập theo Quyết định số 279/QĐ-ĐHKTKT ngày 12 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương trên cơ sở sáp nhập các Trung tâm: Hướng nghiệp – Tuyển sinh; Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ với doanh nghiệp; Truyền thông và Quan hệ công chúng.