Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương
banner

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH: Quy định mã số chức danh nghề nghiệp và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong trường trung cấp chuyên nghiệp công lập

Download THÔNG TƯ LIÊN TỊCH: Quy định mã số chức danh nghề nghiệp và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong trường trung cấp chuyên nghiệp công lập


Ngày đăng: 30/10/2015