Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương
banner

VĂN BẢN: Hướng dẫn đánh giá, xếp loại năng lực sư phạm của giáo viên trung cấp chuyên nghiệp theo Thông tư số 08/2012/TT-BGDĐT

Download VĂN BẢN: Hướng dẫn đánh giá, xếp loại năng lực sư phạm của giáo viên trung cấp chuyên nghiệp theo Thông tư số 08/2012/TT-BGDĐT


Ngày đăng: 30/10/2015