CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

PLO1: Vận dụng được các kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, xã hội và pháp luật vào việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực điện – điện tử.

PLO2: Phân tích được cấu tạo, đặc tính kỹ thuật và nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện – điện tử cơ bản, các hệ thống tự động điều khiển thông dụng.

PLO3: Đọc và giải thích được bản vẽ mạch điện tử căn bản, các bản vẽ sơ đồ tủ điện điều khiển, các tài liệu kỹ thuật điện, điện tử.

PLO4: Thiết kế được các mạch điện, điện tử cơ bản.

PLO5: Vận hành được các thiết bị, hệ thống điện – điện tử cơ bản trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp.

PLO6: Bảo trì, sửa chữa được các thiết bị, hệ thống điện – điện tử cơ bản trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp.

PLO7: Có năng lực sử dụng tiếng Anh về lĩnh vực điện – điện tử ở mức cơ bản.

PLO8: Đạt được trình độ chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được CNTT và các cộng cụ thống kê để giải quyết các vấn đề lĩnh vực điện – điện tử.

PLO9: Khả năng học tập suốt đời.

PLO10: Có năng lực giao tiếp hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực điện – điện tử.

PLO11: Có khả năng hợp tác nhóm để đạt được các mục tiêu chung của tổ chức.

PLO12: Tuân thủ các chuẩn mực về đạo đức và thực thi trách nhiệm xã hội trong kinh doanh.

Xem thêm
Xem thêm Chuẩn đầu ra