Phòng chức năng

 • Văn phòng Ban giám hiệu
  Văn phòng Ban giám hiệu là đơn vị chuyên trách hỗ trợ cho Hiệu trưởng với những chức năng chính gồm: Quản lý hồ sơ và tài liệu: Thu thập, bảo quản, và quản lý các hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động và quyết định của Ban giám hiệu. Hỗ trợ tổ chức và lịch trình: Đảm bảo lịch trình của Ban giám hiệu được tiến hành đúng hẹn, hỗ trợ việc tổ chức các cuộc họp, sự kiện, và cuộc gặp gỡ quan trọng. Liên lạc và giao tiếp: Là cầu nối giữa Ban giám hiệu và các phòng ban khác trong trường, đảm bảo thông tin được truyền đạt đầy đủ, kịp thời và chính xác.
 • Phòng Quản lý Đào tạo
  Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo; tổ chức quản lý, triển khai công tác đào tạo thuộc trình độ đại học các hệ, ngành Trường được phép đào tạo theo quy định.
 • Phòng Công tác Sinh viên
  Là đơn vị tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đường lối, pháp luật và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Là đơn vị quản lý hoạt động giáo dục, tuyên truyền; quản lý hoạt động của Ban cán sự lớp; tổ chức tư vấn, hỗ trợ công tác hành chính và quản lý sinh viên; tổ chức quản lý các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao; chăm sóc y tế cho sinh viên; hỗ trợ công tác cố vấn học tập, công tác cựu sinh viên và hỗ trợ các câu lạc bộ cho sinh viên.
 • Phòng Tuyển sinh
  Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh của nhà trường. Đề xuất chiến lược mục tiêu và giải pháp phát triển quy mô tuyển sinh hàng năm phù hợp với mục tiêu chiến lược của Nhà trường;
 • Phòng Kế hoạch - Tài chính
  Tham mưu và giúp cho Hội đồng Trường và Hiệu trưởng thực hiện công việc kế toán theo quy định của Nhà nước, của nhà trường trên cơ sở tuân thủ pháp luật và hiệu quả; Và thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Hội đồng Trường và Hiệu trưởng.
 • Phòng Khảo thí và Bảo đảm Chất lượng
  Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng là đơn vị giúp việc, tham mưu cho Ban Giám hiệu, đồng thời là đơn vị chuyên môn nghiệp vụ trong việc tổ chức thực hiện công tác khảo thí; phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục bên trong của Nhà trường; hướng dẫn và giám sát quy trình đảm bảo chất lượng giáo dục tại các đơn vị theo đúng mục tiêu và tiêu chuẩn chất lượng; định kỳ triển khai công tác kiểm định chất lượng nội bộ
 • Phòng Tổ chức - Hành chính
  Tham mưu, giúp Hiệu trưởng về: Công tác tổ chức và cán bộ, quy hoạch đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý; kiện toàn và nâng cao hiệu lực bộ máy quản lý của các đơn vị; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, chế độ chính sách cho người lao động; tham mưu thực hiện công tác pháp chế trong Nhà trường; thực hiện công tác quản lý hành chính, kế hoạch tổng hợp, văn thư lưu trữ, công tác đối nội, đối ngoại; một số lĩnh vực công tác khác có liên quan và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng.
 • Phòng Thanh tra Giáo dục
  Phòng Thanh tra giáo dục là tổ chức thanh tra nội bộ có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện các công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên trong hoạt động giáo dục và quản lý giáo dục nhằm đảm bảo việc thi hành theo đúng pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ vủa các đơn vị trong trường, bảo vệ lợi ích của nhà trường, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân liên quan trong lĩnh vực giáo dục.
 • Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học
  Tham mưu cho Hiệu Trưởng về chiến lược phát triển đào tạo sau đại học; Tổ chức, phát triển và quản lý các hoạt động của chương trình đào tạo sau đại học theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của Trường.
 • Phòng Cơ sở Vật chất
  Là đơn vị chịu trách nhiệm trong việc tham mưu cũng như thực hiện các chỉ đạo của Hiệu trưởng trong công tác quản lý, vận hành cơ sở vật chất và các trang thiết bị. Công tác đầu tư, mua sắm, sửa chữa, nâng cấp và xây dựng các công trình trong nhà trường.