Trung tâm

  • Trung tâm Truyền thông và Tư vấn hướng nghiệp
    Tham mưu và giúp việc cho Ban Giám hiệu thực hiện công tác truyền thông, quảng bá thương hiệu hình ảnh của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương (BETU) thông qua các sản phẩm mang thương hiệu của Nhà trường;Tổ chức các sự kiện, hoạt động quảng bá thương hiệu, quản trị website BETU;Chịu trách nhiệm nội dung truyền thông, quảng bá… cho hoạt động của các đơn vị trong toàn Trường; Phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác truyền thông và tổ chức sự kiện; Tổ chức lưu trữ các sản phẩm truyền thông của Trường;Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu Nhà trường phân công.
  • Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ
    Trung tâm có chức năng tham mưu cho Ban giám hiệu về việc tổ chức, khai thác, thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về Tin học và Ngoại ngữ; Đề xuất liên kết, hợp tác đào tạo với các đơn vị trong nước và quốc tế trong các chương trình ngắn hạn, dài hạn…
  • Trung tâm Thông tin - Thư viện
    Tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác thông tin, thư viện. Tổ chức thực hiện các công tác thông tin, thư viện của Nhà trường.