CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH DƯỢC HỌC

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH DƯỢC HỌC

PLO1: Vận dụng được các kiến thức về khoa học cơ bản và y dược học cơ sở phục vụ cho hoạt động chuyên môn của ngành và định hướng chuyên ngành.

PLO2: Tổ chức và điều hành hoạt động của một nhà thuốc đúng theo quy định của phát luật và của hướng dẫn thực hành nhà thuốc (GPP).

PLO3: Triển khai có hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ liên quan đến quản lý và cung ứng thuốc tại Khoa Dược bệnh viện theo đúng các quy định của pháp luật, của các hướng dẫn thực hành tốt, đạt yêu cầu về tính hiệu quả, an toàn và kinh tế.

PLO4: Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chủ yếu của Dược sĩ tại các vị trí công việc trong một Khoa Dược bệnh viện.

PLO5: Tham gia có hiệu quả vào hoạt động của một công ty buôn bán dược phẩm đúng theo quy định của pháp luật và theo các hướng dẫn thực hành tốt có liên quan.

PLO6: Tạo lập kế hoạch kinh doanh và dự án khởi nghiệp.

PLO7: Có năng lực sử dụng tiếng Anh giao tiếp trong lĩnh vực dược ở mức cơ bản.

PLO8: Đạt được trình độ chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được CNTT và các công cụ thống kê để giải quyết các vấn đề về dược học.

PLO9: Khả năng học tập suốt đời.

PLO10: Có nặng lực giao tiếp hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề dược học.

PLO11: Có khả năng hợp tác nhóm để đạt được các mục tiêu chung của tổ chức.

PLO12: Tuân thủ các chuẩn mực về đạo đức và thực thi trách nhiệm xã hội trong kinh doanh.

Xem thêm
Xem thêm Chuẩn đầu ra