CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

PLO1: Vận dụng được các kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, xã hội và pháp luật vào việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động xây dựng công trình.

PLO2: Thiết kế, xây dựng các công trình trong lĩnh vực xây dựng công trình.

PLO3: Sử dụng thiết bị kỹ thuật để đo đạc, thí nghiệm và phân tích, xử lý số liệu.

PLO4: Áp dụng các kiến thức khoa học cơ bản vào công việc chuyên ngành.

PLO5: Phát hiện, phân tích và giải quyết những vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực công trình giao thông.

PLO6: Tạo lập kế hoạch kinh doanh và dự án khởi nghiệp.

PLO7: Có năng lực sử dụng tiếng Anh giao tiếp xây dựng ở mức cơ bản.

PLO8: Đạt được trình độ chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được CNTT và các công cụ thống kê để giải quyết các vấn đề thuộc chuyên ngành xây dựng công trình.

PLO9: Khả năng học tập suốt đời.

PLO10: Có năng lực giao tiếp hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực xây dựng công trình.

PLO11: Có khả năng hợp tác nhóm để đạt được các mục tiêu chung của tổ chức.

PLO12: Tuân thủ cá chuẩn mực về đạo đức và thực thi trách nhiệm xã hội và môi trường.

Xem thêm
Xem tất cả Chuẩn đầu ra