CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH MAKERTING

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH MARKETING

PLO1: Vận dụng được các kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, xã hội và pháp luật vào việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong kinh doanh, nhất là trong lĩnh vực Marketing.

PLO2: Đánh giá được môi trường kinh doanh trong bối cảnh toàn cầu hóa để xác định các cơ hội và mối đe dọa đối với các hoạt động Marketing của tổ chức vừa và nhỏ.

PLO3: Xây dựng được chiến lược Marketing cho các tổ chức vừa và nhỏ.

PLO4: Quản trị được hệ thống kênh phân phối quy mô vừa và nhỏ nhằm đưa sản phẩm/dịch vụ đến khách hàng đúng lúc, địa điểm có nhu cầu.

PLO5: Có khả năng thực thi các chức năng của một nhà quản trị Marketing chuyên nghiệp (hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra) ở mức của một nhà quản trị doanh nghiệp cấp cơ sở và cấp trung.

PLO6: Tạo lập kế hoạch kinh doanh và dự án khởi nghiệp.

PLO7: Có năng lực sử dụng tiếng Anh giao tiếp kinh doanh ở mức cơ bản.

PLO8: Đạt được trình độ chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được CNTT và các công cụ thống kê để giải quyết các vấn đề liên quan đến Marketing.

PLO9: Khả năng học tập suốt đời.

PLO10: Có năng lực giao tiếp hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến Marketing.

PLO11: Có khả năng hợp tác nhóm để đạt được các mục tiêu chung của tổ chức.

PLO12: Tuân thủ các chuẩn mực về đạo đức và thực thi trách nhiệm xã hội trong kinh doanh.

Xem thêm
Xem thêm Chuẩn đầu ra