CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

PLO1: Vận dụng được các kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, xã hội và pháp luật vào việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động quản trị văn phòng.

PLO2: Vận dụng tốt các kiến thức về tổ chức bộ máy nhà nước, quản lý hành chính và hệ thống văn bản quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành chính văn phòng và văn thư – lưu trữ vào công việc quản trị văn phòng.

PLO3: Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của công tác quản trị hành chính văn phòng trong hoạt động của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức.

PLO4: Thực hiện thành thạo các kỹ năng, nghiệp vụ hành chính văn phòng như nghiệp vụ văn thư – lưu trữ, kỹ thuật soạn thảo và trình bày văn bản, nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ thư ký văn phòng.

PLO5: Có khả năng thực thi các chức năng của nhà quản trị hành chính văn phòng cấp cơ sở và cấp trung trong hoạt động của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức vừa và nhỏ.

PLO6: Tạo lập kế hoạch kinh doanh và dự án khởi nghiệp.

PLO7: Có năng lực sử dụng tiếng Anh văn phòng ở mức cơ bản.

PLO8: Đạt được trình độ chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được CNTT và các công cụ thống kê để giải quyết các vấn đề liên quan đến quản trị văn phòng.

PLO9: Khả năng học tập suốt đời.

PLO10: Có năng lực giao tiếp hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề quản trị văn phòng.

PLO11: Có khả năng hợp tác nhóm để đạt được các mục tiêu chung của tổ chức.

PLO12: Tuân thủ các chuẩn mực về đạo đức và thực thi trách nhiệm xã hội trong kinh doanh.

Xem thêm
Xem thêm Chuẩn đầu ra