Hội sinh viên Trường Đại Học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương

Mục đích và nhiệm vụ:

Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương lấy mục đích và nhiệm vụ của Hội Sinh viên Việt Nam làm mục đích và nhiệm vụ hoạt động của mình, xác định rõ chủ thể chính trong hoạt động là sinh viên trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương

Mục đích hoạt động: Hội Sinh viên Việt Nam đoàn kết, tập hợp rộng rãi mọi sinh viên Việt Nam cùng phấn đấu học tập, rèn luyện vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng nước Việt Nam hoà bình, độc lập, giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì quyền lợi hợp pháp, chính đáng của sinh viên; đoàn kết và hợp tác bình đẳng với các tổ chức sinh viên, thanh niên tiến bộ và nhân dân các nước trên thế giới vì mục tiêu hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Nhiệm vụ hoạt động:

1. Đoàn kết, khuyến khích, giúp đỡ Hội viên, sinh viên trong học tập và rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ của người sinh viên, góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh.

2. Giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho hội viên, sinh viên.

3. Phản ánh nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên; tham gia đề xuất các chủ trương, chính sách liên quan đến sinh viên. Tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, sinh viên và tổ chức Hội.

4. Đoàn kết, phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với các tổ chức sinh viên, thanh niên tiến bộ và nhân dân các nước trên thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường:

Ban chấp hành Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương gồm 21 đồng chí. Đứng đầu Ban chấp hành Hội Sinh viên trường là đồng chí Chủ tịch Hội Sinh viên và hai Phó Chủ tịch gọi chung là Thường trực Hội Sinh viên trường. Ban Thư ký Hội Sinh viên trường có 07 đ/c, đảm trách các công việc mang tính thường xuyên của Hội Sinh viên trường.

Hệ thống tổ chức:

  • Các Chi hội trực thuộc Hội Sinh viên trường;
  • Các CLB trực thuộc Hội Sinh viên trường:
    • CLB Sinh viên 5 tốt trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương;
    • CLB Tiếng Anh trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương;
    • CLB Khởi nghiệp trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương;

Hình ảnh hoạt động:

Hội viên thao gia thi rung chuông vàng về an toàn giao thông

Hội viên tham gia ngày hội Sinh viên với văn hoá giao thông năm 2018

Hội viên tham gia ngày hội Sinh viên với văn hoá giao thông năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH KỶ NIỆM 69 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HSSV VÀ

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM (09/01/1950-09/01/2019)

TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT CẤP TRƯỜNG

Ra mắt BCH HSV trường khóa IV, nhiệm kỳ 2018 - 2020

Hội thi “Thủ lĩnh sinh viên BETU” lần thứ I

Xem thêm
Xem thêm Hội sinh viên