Thông báo về việc khảo sát lấy ý kiến của CB-GV-NV và người học về chất lượng phục vụ của Thư viện, năm học 2023-2024

/fileuploads/Article/Content/Avatar/409f52964614450fa9a4c1f8fe44851b.jpeg

Căn cứ kế hoạch số 09/KH-ĐHKTKT ngày 05 tháng 4 năm 2024 về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi của cán bộ, nhân viên, giảng viên và người học về chất lượng phục vụ của Thư viện Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương, năm học 2023 – 2024;

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương thông báo triển khai thực hiện khảo sát lấy ý kiến phản hồi của cán bộ, nhân viên, giảng viên và người học về chất lượng phục vụ của Thư viện, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia khảo sát:
- Tất cả cán bộ, nhân viên và giảng viên (cơ hữu, thỉnh giảng) của Nhà trường;
- Tất cả người học (sinh viên, học viên) của Nhà trường.

2. Thời gian thực hiện khảo sát: Từ ngày 08/4/2024 đến ngày 10/5/2024.

3. Các bước tham gia khảo sát:
3.1 Đối với cán bộ, nhân viên và giảng viên
- Bước 1: Nhấn vào Link hoặc quét mã QR tham gia khảo sát:
Link khảo sát: https://forms.gle/hNwKfA3nCHZA63rP9 hoặc quét mã QR trong hình.
- Bước 2: Tiến hành điền thông tin cá nhân và trả lời các câu hỏi khảo sát.
- Bước 3: Sau khi hoàn thành, nhấn vào nút “Submit” (Gửi) để hoàn tất việc khảo sát.

3.2 Đối với người học
- Bước 1: Nhấn vào Link hoặc quét mã QR tham gia khảo sát:
Link khảo sát: https://forms.gle/WxM9CYMhxVjtaysR9 hoặc quét mã QR trong hình.
- Bước 2: Tiến hành điền thông tin cá nhân và trả lời các câu hỏi khảo sát.
- Bước 3: Sau khi hoàn thành, nhấn vào nút “Submit” (Gửi) để hoàn tất việc khảo sát.

4. Nghĩa vụ của cán bộ, nhân viên, giảng viên và người học khi tham gia khảo sát: Cán bộ, nhân viên, giảng viên và người học có trách nhiệm tham gia đầy đủ các khảo sát của Nhà trường; trung thực, khách quan trong việc phản hồi thông tin. Những ý kiến đóng góp của cán bộ, nhân viên, giảng viên và người học là cơ sở để Nhà trường nâng cao chất lượng phục vụ của Thư viện.

Mọi ý kiến thắc mắc hoặc cần hỗ trợ quý thầy/cô và người học liên hệ Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng.

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCL

Xem thêm
Xem thêm Tin tức - sự kiện